Ple municipal

Dijous, 17 de març de 2022 de 20.00 h a 21.00 h

El ple ordinari municipal tindrà el següent ordre del dia:

A) PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

2.- (EXP. 2022_122) CANVI D’HORA DEL PLE ORDINARI DE LA CORPORACIÓ.

3.- (EXP. 2022_143) INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA.

4.- (EXP. 2022_144) MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST SOBRE L'INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

5.- (EXP. 2022_146) AMPLIACIÓ DE LA DEDICACIÓ DE L’ALCALDE DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA.

6.- (EXP. 2022_87) APROVACIO DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

B) MOCIONS

1.- MOCIÓ PER LA IMPLEMENTACIÓ D'UN SERVEI DE SALUT TRANS* ITINERANT A LA REGIÓ SANITÀRIA DE LA CATALUNYA CENTRAL

C) PART DE CONTROL

1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2021.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT EL MARC PRESSUPOSTARI 2023-2025.

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE PRECEPTUA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.

4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM MOVIMENTS DE TRESORERIA

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, DEL NÚMERO 446 AL 467/2021 I DEL NÚMERO 1 AL 94/2022.

6.- PRECS I PREGUNTES. 

Darrera actualització: 15.03.2022 | 21:12