Ordenances fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatives i de serveis publicades pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998, en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 14.10.2020 | 16:49

Documents

00 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
772,51KB
01 IMPOST SOBRE BENS IMMOBLES
470,52KB
02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
341,68KB
03 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
342,41KB
04 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
435,91KB
05 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
382,35KB
06 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS
310,55KB
07 TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
1,9MB
08 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTES O ACTUACIONS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
277,42KB
09 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
1,9MB
10 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
265,05KB
11 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
2MB
12 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
2MB
13 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
1,9MB
14 TAXA SERVEIS INTERVENCIO ADMINISTRATIVA
2MB
15 ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
333,5KB
16 TAXA SUBMINISTRAMENT AIGUA
245,44KB
17 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
234,27KB
18 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
1,9MB
19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS
1,9MB
20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
238,63KB
21 TAXA DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
239,47KB
22 SERVEI RECARREGA VEHICLES ELECTRICS
297,71KB
Darrera actualització: 14.10.2020 | 16:49