Ple ordinari municipal

Dijous, 22 de desembre de 2022 de 20.00 h a 22.00 h

El Ple ordinari té el següent ordre del dia:


A) PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIOR
2.- (EXP. 2022_603) APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA
CORPORACIÓ, DE LA PLANTILLA DE PERSONAL, DEL CATÀLEG DE
LLOCS DE TREBALL I DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A
L'ANY 2023
3.- (EXP. 2022_573) APROVACIÓ LA RETRIBUCIÓ DEL CONCESSIONARI DEL
SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE AL MUNICIPI
4.- (EXP. 2022_510) RATIFICACIÓ DE L’ACORD AMB LA REPRESENTACIÓ
SINDICAL DEL PERSONAL FUNCIONARI I LABORAL QUE APROVA ELS
CRITERIS GENERALS D’APLICACIÓ ALS PROCESSOS
D’ESTABILITZACIÓ, D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX LA DE LA LLEI
20/2021, DE 28 DE DESEMBRE
5.- (EXP. 2022_510) APROVAR CONVENI PER L’ENCOMANDA DE GESTIÓ A
LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA LA GESTIÓ MATERIAL DE LA SELECCIÓ
DEL PERSONAL DERIVADA DE LA MODIFICACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA
D’OCUPACIÓ PER A L’ESTABILITZACIÓ DE L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA 2022 I LA MINUTA DEL
CONVENI A FORMALITZAR(EXP. 2022_605)

6.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA I L’ENTITAT CONSELL
DE LA REPÚBLICA PER L’IMPULS DE BONES PRÀCTIQUES EN
CONTRACTACIÓ PÚBLICA I DE LA IDENTITAT DIGITAL REPUBLICANA
COM A MÈTODE D’IDENTIFICACIÓ DE LA CIUTADANIA
7.- (EXP. 2022_565) APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
ELS AJUNTAMENTS DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA, FOLGUEROLES,
SANT JULIÀ DE VILATORTA, CALLDETENES I TARADELL PEL SERVEI DE
TRASLLAT DE MOSTRES BIOLÒGIQUES DES DELS CONSULTORIS DELS
MUNICIPIS DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA, CALLDETENES,
FOLGUEROLES, TARADELL I SANT JULIÀ DE VILATORTA A L’HOSPITAL
GENERAL DE VIC
8.- (EXP. 2021_298) INCORPORACIÓ DE LA TREBALLADORA ARIADNA
SEGALÉS MARINAS AL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
9.- (EXP. 2022_143) INCREMENT RETRIBUTIU DEL PERSONAL DE
L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA NO INCLÒS AL
CATALEG DE LLOCS DE TREBALL
10.- (EXP. 2022_616) APROVACIÓ MODIFICACIÓ SISTEMA D’INFORMACIÓ
COMPTABLE
B) MOCIONS
C) PART DE CONTROL
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, DEL NÚMERO 407 AL
526/2022.
2.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM
MOVIMENTS DE TRESORERIA.
3.- PRECS I PREGUNTES
 

Darrera actualització: 22.12.2022 | 18:58