PLE ORDINARI

Dijous, 30 de març de 2023 de 20.00 h a 21.30 h

El Ple convocat té el següent ORDRE DEL DIA

A) PART RESOLUTIVA

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS

2.- (EXP. 2022_624) APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’ARXIU MUNICIPAL

3.- (EXP. 2023_172) ACORD SOBRE NOMENAMENT DE PERSONA IDÒNIA TITULAR I PERSONA IDÒNIA SUBSTITUTA DE LA SECRETARIA DEL REGISTRE CIVIL DEL JUTJAT DE PAU DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA

4.- (EXP. 2023_86) APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA AL MANIFEST DEL PROJECTE TRANSFORMADOR EQUIPAMENTS 2030 RESPONSABLES I EDUCADORS

5.- (EXP. 2022_257) MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA PEL FINANÇAMENT DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL DIPOSIT SANT MARC I ANALITZADORS EN CONTINU

6.- (EXP. 2023_244) APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST

7.- (EXP. 2023_244) MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS 

B) MOCIONS

C) PART DE CONTROL

1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2022

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT EL MARC PRESSUPOSTARI 2023 (2024-2026)

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE PRECEPTUA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT

4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM MOVIMENTS DE TRESORERIA

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, DEL NÚMERO 527 AL 541/2022 I DEL NÚMERO 1 AL NÚMERO 132/2023

6.- PRECS I PREGUNTES 

Adreça:

Sala de Plens de l'Ajuntament

Darrera actualització: 27.03.2023 | 18:56