Convocatòria de ple ordinari

Dijous, 25 de març de 2021 de 21.00 h a 23.00 h

S'ha convocat la sessió ordinària del Ple de la Corporació programada pel 25 de març de 2021 a les 21:00 hores, al Saló de Plens de la Casa de la Vila.

L'ordre del dia és el següent:

PART RESOLUTIVA.

1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.

2.- RATIFICACIÓ DEL DECRET DE L’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA DE PRESTACIÓ SUBSIDIARIA TRANSITORIA DEL SERVEI DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ.

3.- APROVACIÓ DE L’INCREMENT DE RETRIBUCIONS 2021 DEL PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA.

4.- ACORD DE RECONEIXEMENT DE CREDITS EXTRAJUDICIALS. 5.- APROVACIÓ ADDENDA ACTUALITZACIÓ CONVENI D’ASSISTÈNCIA EN GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL (ASGEL).

6.- ACORD DE PARTICIPACIÓ EN EL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’ABASTAMENT D’OSONA SUD.

B) MOCIONS.

C) PART DE CONTROL.

1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020.

2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA APROVANT EL MARC PRESSUPOSTARI 2022-2024.  DOCUMENT IDENTIFICADORS SIGNATURES ESTAT ALTRES DADES

3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME EMÈS PER LA INTERVENCIÓ EN COMPLIMENT DEL QUE PRECEPTUA LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT.

4.- DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM MOVIMENTS DE TRESORERIA

5.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA, DEL NÚMERO 316 AL 335/2020 I DEL NÚMERO 1 AL 75/2021. 6.- PRECS I PREGUNTES. 

Darrera actualització: 22.03.2021 | 19:51