PLE ORDINARI DE L'AJUNTAMENT

Dijous, 24 de setembre de 2020 a les 21.00 h
ORDRE DEL DIA

A)PART RESOLUTIVA
1.- APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS.
2.- APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE SUPLEMENT I CONCESSIÓ DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚMERO 2020-269.
3.- APROVACIÓ DEL COMPTE ANUAL GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2019.
4.- APROVACIÓ RESUM NUMÈRIC PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS.

B)MOCIONS

C)PART DE CONTROL
1.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L'ALCALDIA DEL NÚMERO 161 AL 214/2020
2.- DONAR COMPTE DE L'ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST I RESUM MOVIMENTS DE TRESORERIA
3.- PRECS I PREGUNTESDarrera actualització: 10.12.2020 | 21:16