Convocatòria d'ajuts de subministraments  energètics

Diumenge, 26 de febrer de 2023 a les 18:00

S'ha obert la convocatòria d'ajuts de subministraments energètics que tenen per finalitat cobrir les despeses bàsiques de subministraments d'energia destinada al consum domèstic (entre  d'altres,  aigua,  electricitat, gas, gasoil, butà, llenya, etc.) a les famílies que es trobin en situació de necessitat econòmica i social dels municipis que pertanyen al Consorci d'Osona de Serveis Socials, entre les quals, Santa Eugènia de Berga.

Les sol·licituds es podran presentar per Internet a través de la web del Consorcihttp://http://ajuts.osonaacciosocial.cat/, directament  a nostre ajuntament o a les oficines del Consorci  de Serveis  Socials  d'Osona,  Edifici Auditórium - C! Molí d'en Saborit.  nº2,  1er pis, porta 3 - 08500 Vic,  de dilluns a divendres  de 9:00h a 14:00h.

El termini pera presentar  la sol·licitud, juntament amb les factures de subministrament energétic i, si s'escau, del comprovant de pagament,  és de l'1  de marc fins  el 17 de rnarc del 2023. Les factures han  de  ser  emeses  entre  el  01/09/2022  i    l'actualitat.  Les  factures   poden  estar  pagades,  o  bé, pendents  de  pagament   en  el  moment  de  presentar  la  sol·licitud.  En  cas  de  no  acreditar-se, s'entendrá  que  les  factures  no  estan  pagades   i     será  necessari  que  un  cop  atorgat  l'ajut,  dins  el termini establert.  es justifiqui  el seu pagament.  L'import  máxim  a sol·licitar en despeses  de factures és  de  400  euros.  La  justificació  del  pagament  es  realitza   rnítjancant  l'acreditació  del  banc,  de Correos  o comprovant de l'entitat subministradora. 

El termini  máxim  per presentar la documentació justificativa de l'ajut que es concedeixi  será fins el dia 19 de maig de 2023.

Per   poder   tenir  accés   a   la   convocatória.   les   persones   beneficiáries   deis   ajuts   han  d'estar empadronats al municipi,  i   viure de forma  habitual a l'habitatge.  Per concedir els ajuts es tindran en compte  les  següents  valoracions económiques.  descomptat un import  máxim de lloguer  i/o  hipoteca per  un valor de 450  €.  Si  es  superen  aquests  llindars  económics,  tenint  en  compte  els membres residents  al domicili  i  els seus ingressos económics,  la sol·licitud es denegará.

 

Darrera actualització: 01.03.2023 | 19:28