Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

Dimecres, 30 de juny de 2021 a les 00:00

En el Ple Municipal de 22 de juny de 2021 s'acordà, per unanimitat, iniciar el procés de contractació de serveis de redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

Actualment el planejament municipal vigent són les Normes Subsidiàries de Planejament aprovades el 1989 i de les nombroses modificacions i planejament derivat aprovat amb posterioritat.

Cal actualitzar el planejament municipal, tant pel temps transcorregut i pels canvis experimentats en els límits del terme municipal, com per l'aprovació del Pla Territorial de les Comarques Centrals i la seva incidència en el municipi.

A la Memòria de l'Avanç de Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, redactada l'any 2016, s'apunten les principals mancances urbanístiques:

- Accés a les vies de comunicació territorial, ja que no existeix cap accés directe ni amb la C-17 ni amb la C-25, sent la B-520 la principal via de comunicació per accedir a les Autovies a través de Vic o Taradell. Una problemàtica que s'agreuja en l'accés al Polígon Industrial, especialment pel que fa al trànsit de camions, que han de passar per dins el nucli.

- No es disposa d'un estudi d'inundabilitat de la Riera de Vilalleons i el Torrent de Santa Eugènia, indispensable per determinar com afecta a les àrees urbanes i com condiciona el futur creixement.

- L'estructura del nucli urbà es recolza sobre la B-520 (carretera d'Arbúcies), via sobrecarregada en espina de peix d'on pengen els diferents barris i que actualment és una barrera que divideix les dues parts del poble, per la qual cosa cal estudiar la manera d'executar una via alternativa per alliberar el trànsit de la carretera d'Arbúcies que permeti pacificar-la i convertir-la en una via urbana.

- Durant el procés de formació i creixement del nucli urbà, l'existència de Can Violi i el seu entorn, que no es va urbanitzar, ha generat un dels condicionants més importants del nucli, el buit urbà de l'actual Sector Centre, que no permet la continuïtat de la trama urbana central.

- En el moment de redacció de l'Avanç (2016), encara es podien construir 242 habitatges, mentre que als àmbits d'actuació pendents de desenvolupar restaven 756 habitatges, fent un total de 998 habitatges, contrastant amb les projeccions demogràfiques que preveien la construcció d'entre 300 i 545 noves llars en l'horitzó del 2026. En opinió dels autors de l'Avanç, aquesta constatació comporta dos reptes pel POUM: d'una banda, reduir el gran potencial d'habitatges per concentrar-lo a les àrees estratègicament més importants, i d'altra, trobar els mecanismes perquè el gran potencial del sector El Català (154 habitatges), no sigui un entrebanc pel desenvolupament dels àmbits més centrals, com el Sector Centre o el la Ronda Est.

En base a aquestes premisses generals i la resta que consten recollides en els documents de l'Avanç, els autors de l'Avanç plantegen les següents apostes de futur, sobre les quals el projecte de POUM que es posa en marxa haurà de reflexionar en profunditat, a fi de concretar, amb esperit crític, mentalitat local dins un marc d'interaccions polítiques, socials, econòmiques i culturals cada cop més globalitzat, amb filosofia pregonament democràtica, i la mirada posada en els Objectius de Desenvolupament del Mil·leni en l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, per idear el nou model urbanístic que el nostre poble consideri òptim per al proper quart de segle:

- Resoldre les comunicacions territorials de manera respectuosa amb el territori i el paisatge.

- Completar l’estructura viària interna del nucli, cohesionar àrees deslligades i trencar l’efecte barrera de la B‐520.

- Reduir el potencial residencial actual, potenciant la posada en marxa de les àrees estratègiques que completin l’àrea urbana.

- Preveure sòl per activitats econòmiques.

- Completar el sistema d’equipament (gent gran) i d’espais lliures, establint un sistema de recorreguts que els connecti entre ells i amb els torrents.

- Protegir i potenciar a l’hora el sòl rústic com autèntic valor del municipi, tant per raons econòmiques, paisatgístiques i culturals.

- Regular el teixit edificat al nucli, tenint en compte les característiques actuals i la voluntat del Pla en cada zona, intentant establir unes condicions urbanístiques més sostenibles.

El termini estimat per a l'elaboració i aprovació del POUM és de 4 anys. Els treballs s'iniciaran amb l'actualització de l'Avanç, preveient tenir l'Aprovació de l'Avanç en el termini d'un any, i seguiran amb la previsió de tenir l'Aprovació Inicial del POUM en el termini de dos anys, l'Aprovació Provisional del POUM en el termini de tres anys i finalment la Publicació del Text Refós en el termini de quatre anys.

Durant aquest període d'elaboració i aprovació del POUM, es preveu que el mateix equip redacti i col·labori en la tramitació de les Modificacions Puntuals de caràcter urgent de les Normes Subsidiàries (NS) vigents que siguin necessàries per avançar temporalment les determinacions del POUM, que com a mínim seran les següents:

- Modificació Puntual de les NS de Rotondes i Variant.

- Modificació Puntual de les NS dels Polígons Industrials.

- Modificació Puntual de les NS de la Plaça Major.

- Modificació Puntual de les NS dels Terrenys d’Ocupació Anticipada.

- Modificació Puntual de les NS del Carril Bici i De Vianants.

- Modificació Puntual de les NS de Vil·la Carmen.

L'equip Tècnic redactor del POUM proposat tindrà una composició multidisciplinar i estarà format, com a mínim, pels següents professionals: Llicenciat en Arquitectura, Llicenciat Ambientòleg, Biòleg, Enginyer Forestal o Agrònom, Llicenciat en Ciències Econòmiques i Llicenciat en Dret.

Darrera actualització: 30.06.2021 | 17:56