Ordenances fiscals

En aquesta pàgina trobareu les ordenances fiscals, organitzatives i de serveis publicades pel municipi al BOPB i al DOGC des de l'any 1998, en format pdf. També hi podreu trobar les ordenances fiscals vigents, publicades des de l'any 2001.

Accedir a la informació

Darrera actualització: 3.01.2024 | 18:02

Documents

00 ORDENANÇA GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ DELS INGRESSOS DE DRET PÚBLIC MUNICIPALS
451.85KB
01 IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
326.43KB
02 IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
263.34KB
03 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
263.15KB
04 IMPOST SOBRE L'INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
312.76KB
05 IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
283.99KB
06 TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
250.04KB
07 TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS
1.9MB
08 TAXA PER LLICÈNCIES O LA COMPROVACIÓ D’ACTES O ACTUACIONS COMUNICADES EN MATÈRIA D’URBANISME
277.42KB
09 TAXA PER PRESTACIÓ DE SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER LOCAL
1.9MB
10 TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL
265.05KB
11 TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL, A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENTS D’INTERÈS GENERAL
2MB
12 TAXA PER PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES O ATRACCIONS SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC I INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
2MB
13 TAXA PER L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’US PÚBLIC AMB TAULES I CADIRES AMB FINALITAT LUCRATIVA
1.9MB
14 TAXA SERVEIS INTERVENCIO ADMINISTRATIVA
2MB
15 ORDENANÇA FISCAL GENERAL REGULADORA DE CONTRIBUCIONS ESPECIALS
333.5KB
16 TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA
219.95KB
17 TAXA PER RETIRADA DE VEHICLES ABANDONATS O ESTACIONATS DEFECTUOSAMENT O ABUSIVAMENT A LA VIA PUBLICA
234.27KB
18 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA
1.9MB
19 TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D’INSPECCIÓ I CONTROL SANITARI DELS ESTABLIMENTS DESTINATS A LA PRODUCCIÓ, EMMAGATZEMATGE I COMERCIALITZACIÓ DE CARN FRESCA I ELS SEUS DERIVATS
1.9MB
20 TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN LA UTILITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
238.63KB
21 TAXA DE TINENÇA D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS
239.47KB
22 SERVEI RECARREGA VEHICLES ELECTRICS
297.71KB
23 PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI “ESTIU JOVE”
146.08KB
24 TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA DE LA VIA PÚBLICA AMB ENTRADES DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES
229KB
25 PREU PÚBLIC PER L’ASSISTÈNCIA A ACTIVITATS ARTÍSTIQUES I CULTURALS ORGANITZADES O COORGANITZADES PER L’AJUNTAMENT DE SANTA EUGÈNIA DE BERGA
761.86KB
Darrera actualització: 3.01.2024 | 18:02