Abastiment d'aigua potable

Servei que s'encarrega de gestionar la disponibilitat d’aigua potable al municipi. L'empresa que l'ofereix és AGBAR (Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA).  

Línies de servei:

  • Captació
  • Potabilització
  • Transport (infraestructures, vàlvules, estacions de bombament,...)
  • Distribució i consum (anàlisi de l’aigua, alta, modificació i baixa del servei, instal·lació i lectura de comptadors).
  • Reciclatge
  • Retorn al medi natural

Persones destinatàries:

Ciutadania en general.


Cost per l'usuari:

Segons el que s'estableix a l'ordenança fiscal núm. 16 reguladora de la taxa pel subministrament d'aigua.

 


Equip tècnic:

AGBAR.