El ple municipal

Ple Municipal

El Ple municipal és l’òrgan de màxima representació política dels ciutadans i ciutadanes en el govern. A Santa Eugènia de Berga està integrat per 11 regidores i regidors escollits democràticament i està presidit per l’alcalde. La seva actual composició, d'acord amb els resultats de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, és la següent: 6 regidors de JxCAT - JUNTS, 2 regidors d'ARA SÍ ERC-AM, 2 regidors d'ISEB i 1 de SOM SEB.

Competències

Al Ple li corresponen les atribucions que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i al la Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Calendari

L'Ajuntament celebra sessions ordinàries cada tres mesos. Les sessions ordinàries de primera convocatòria se celebraran a les nou del vespre (21:00 hores) de l’últim dijous del mes que correspongui, al saló de sessions de la Casa de la Vila o lloc habilitat a l’efecte. La primer sessió ordinària es portarà a terme el mes de setembre. Durant el mes de desembre i atenent les festivitats establertes, el Ple celebrarà sessió ordinària el tercer dijous del mes. Si el dia assenyalat és inhàbil o festiu, se celebrarà sessió ordinària, a ser possible, el següent hàbil.

Convocatòries i actes

Les convocatòries dels plens es poden consultar abans de cada sessió a l’apartat d’informació oficial (Ple municipal) de la web de l’Ajuntament. Les actes dels plens es poden consultar, un cop aprovades, al mateix apartat esmentat anteriorment.

Darrera actualització: 14.10.2020 | 13:24
Darrera actualització: 14.10.2020 | 13:24